Školská rada

členové školské rady za rodiče:
Kateřina Severová …………… katyseverova@seznam.cz
Jana Rudolecká………………. mistostarostka@obeczatcany.cz
Jan Binek ……………………. janbinek@seznam.cz
členové za učitelský sbor:
Markéta Polehňová a Marie Šírová ……………….. zszatcany@gmail.com

Dne 12. 4. 2021 byly vyhlášeny volby do školské rady, které se uskuteční dne 12. 5. 2021 v budově ZŠ od 7.30 do 7.45 a od 15:00 do 16:00.

Kandidáty na členy školské rady se mohou stát zletilé osoby navržené kýmkoli ze zákonných zástupců žáků školy, přičemž zákonný zástupce může za kandidáta navrhnout i sám sebe. Návrhy na kandidáty lze volební komisi podávat nejpozději do 27.4.2021. Volební akt probíhá tajným hlasováním. Volič se prokáže platným OP.  Každý zákonný zástupce žáka má pouze jeden volební hlas.

Oprávněný volič obdrží hlasovací lístek, označí v rámečku před jménem kandidáta křížkem ty kandidáty, pro které hlasuje, v počtu max. 2 a hlasuje vhozením takto označeného hlasovacího lístku do hlasovací urny.

Po ukončení voleb otevře volební komise hlasovací urnu a sečte hlasy pro jednotlivé kandidáty. Za každé označení svého jména získává kandidát 1 hlas. Je-li označeno více kandidátů, než je volných mandátů, je volební lístek neplatný. 

Za členy školské rady, v počtu odpovídajícím volným mandátům, jsou zvoleni ti kandidáti, kteří získali nejvyšší počty hlasů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje los.

Zvolení kandidáti se dnem voleb stávají novými členy školské rady na období 3 let.

kontakt: srzatcany@seznam.cz

         
         
         

§ 168, 561/2004Sb.
(1) Školská rada
a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.
i) podává návrh na vyhlášení konkurzu na ředitele školy.

Zápisy ze zasedání školské rady jsou k nahlédnutí u ředitelky ZŠ a MŠ a na webu školy: 

http://zsmszatcany.cz/dokumenty/