Zápis

Zápis do mateřské školy

Zápis do mateřské školy na školní rok 2022/2023 proběhne ve dnech 10.5. a 16.5.2022 v čase od 13.00 do 16.30 v hlavní budově mateřské školy.

Předpokládaný počet přijímaných dětí: 19

Přijímací kritéria:
1. Děti s místem trvalého pobytu nebo cizinci s místem pobytu na území obce Žatčany, narozené 31. 8. 2019 a dříve. Pokud by kapacita školy neumožnila přijetí všech dětí, proběhne losování.
V případě dětí, na které se nevztahuje povinné předškolní vzdělávání (tj. děti narozené 1. 9. 2017 a později), je nutné předložit potvrzení dětského lékaře, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci.

K zápisu si dále připravte rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.
Podle § 2 odst. 6 zákona č. 67/2022 Sb. se tohoto zápisu nemohou účastnit cizinci, kterým byla poskytnuta doplňková ochrana. Pro tyto cizince bude vyhlášen zvláštní termín zápisu v době od 1. 6. 2022 do 15. 7. 2022.

Doporučujeme využít vzor žádosti.
Žádost o přijetí je možné podat:
a) osobně (při zápisu),
b) poštou (ZŠ Žatčany, Žatčany 20, 664 53 Újezd u Brna),
c) datovou schránkou (datová schránka školy dxtmjd6),
d) e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (zszatcany@gmail.com).
Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.


Nahlížet do spisu je možné (v pracovní dny od 23.5.2022 do 26.5.2022 od 10:00 do 14:00 v kanceláři ředitele školy v ZŠ po předchozí telefonické dohodě). Seznámení s podklady rozhodnutí je možné 7.6.2022 od 8.00 do 17.00 v hlavní budově MŠ.


Rozhodnutí o přijetí budou oznámena dne 7.6.2022 zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče na úřední desce školy, na internetových stránkách školy a na přístupném místě v MŠ. Rozhodnutí o přijetí nebudou zasílána.

Rozhodnutí o nepřijetí Vám budou zaslána doporučeně poštou.

V červnu 2022 předpokládáme uskutečnění informační schůzky se zákonnými zástupci nově přijatých dětí.

Těšíme se na Vás a Vaše děti.
Tým ZŠ a MŠ Žatčany